Egységes Tudományos Törvényes

Tar, 2018. december 14.

Kisendrédi Endrődy Géza

Első irodalmi kísérlete a Dolinay által szerkesztett Tanulók Közlönyében (1870. Az én vágyaim című dal) jelent meg. Ezt követte Pozsonyban, mint a tisztképző tanfolyam hallgatója a „Pozsonyvidéki Lapokba” társadalmi, ugyanakkor a Halász Károly „Honvéd” című lapjába katonai cikkeket irt. Ez utóbbi lapnak, mint ludovicai hallgatója, munkatársa maradt. A Ludovica Académia Közlönyébe hadtörténelmi cikkeket írt, így például 1871-ben megjelent „Polgár és Katona” című írása. A Pesti Naplóba is jelent meg publikációja, így „A Ludovica Académia” szervezetéről írt 1874–75-ben. Mint Tatán állomásozó hadnagy, a Győri Közlönynek és az ugyanott megjelent Szabad Polgárnak állandó tárczaírója volt és mind a két lapba apróbb genreket, elbeszéléseket és verseket irt. Visszatérve a polgári életbe, verseket, tárczákat, társadalmi s közigazgatási czikkeket irt a Nógrád megyei Lapokba, Losoncz és Vidékébe s a Barta László által szerkesztett Községi Közlönybe. Verseczen segített megalapítani s szerkeszteni Perjessy Lajos fő-reáliskolai tanárnak a Délvidéki Nemzetőrt. Munkatársai a lapnak szinte nem is voltak, így javarészben a lapot úgyszólván csak ketten írták.*


Turpoli Zsolt Tar község polgármestere örömmel fogadta az OKDE kezdeményezését, ekképpen az önkormányzat a jövőben az egyesülettel karöltve szeretne egy emléktáblát állítani Endrődy Géza tiszteletére.

*Forrás: arcanum.hu

Az OKDE tari látogatásának, mely Dr. Egyed Lajos az egyesület Nógrád megyei képviselőjének előkészítő, koordináló munkáját dicséri, megyei vonatkozása is fellelhető, hiszen a néhai Endrődy Géza m. kir. csendőr főhadnagy, aki az 1800-as években Losonc rendőrkapitánya volt és nem csak, hogy Tarról származott (szül. 1851. nov. 27. Tar községben), de ő írta a magyar kriminalisztika első szakkönyvét is. A bűnügyi nyomozás tudományának első hazai szakkönyve az első detektívtestület felállítását követően csak 11 év múltán jelent meg, 1897-ben Losoncon a Kármán-féle könyvnyomda gondozásában. A második kiadás nem sokat váratott magára, így egy esztendővel később, 1898-ban látott napvilágot Budapesten, kiadója a Singer és Wolfner nyomda volt. Endrődy középiskoláit Késmárkon végezte, mire 1872-ben a m. kir. honvédséghez lépett be s a pozsonyi tisztképző tanfolyam, majd a Ludovica akadémia elvégzése után 1874. november 1-én hadnagy lett. 1875 decemberében vette feleségül Fellner Etelkát. Nógrád megyében, Vecseklőben telepedett le, ahol 1883. május 15-ig mint körjegyző tevékenykedett. Az akkor alakult m. kir. csendőrséghez kérte beosztását. Régi rangjának megtartása mellett Szegeden, majd Verseczen és 1888 novemberétől Miskolczon él hivatásának. Főhadnaggyá 1886-ban nevezték ki.

Endrődy Géza és felesége Feldeggi Fellner Etelkával